Privacy Statement – Verwerking van persoonsgegevens

Deze verklaring beschrijft hoe Allsoft BVBA, met maatschappelijke zetel te Korte Maalstraat 10, 2980 Zoersel, ondernemingsnummer 0433.210.908 (“Wij”), uw persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De verwerkingen

In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Klantenbeheer (licentiebeheer) (contractuele noodzaak)
  o Identificatiegegevens
  o Financiële gegevens (betalingsgegevens)
  o Professionele gegevens (opleiding en beroep)
 • Leveranciersbeheer (contractuele noodzaak)
  o Identificatiegegevens
  o Financiële gegevens (betalingsgegevens)
  o Professionele gegevens (opleiding en beroep)
 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen (wettelijke verplichting)
  o Identificatiegegevens
  o Financiële gegevens (betalingsgegevens)

De juridische grondslag waarop wij ons beroepen is telkenmale aangegeven bij de verwerking.

Indien de grondslag contractuele noodzaak of wettelijke verplichting is, dan dienen de persoonsgegevens verstrekt te worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij gebreke aan de vereiste informatie kunnen Wij geen zakenrelatie met u aangaan.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is beperkt tot:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de overeenkomst;
 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;
 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen: bewaring conform de wettelijke bewaartermijn.

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden een beperkt aantal andere partijen:

 • Wij delen uw persoonsgegevens met u en, op uw verzoek, met uw rechtstreekse (zaken)relaties (b.v. uw boekhouder of raadgever)
 • Wij delen uw persoonsgegevens met banken, verzekeringsmaatschappijen en andere partners met het oog op het verrichten van betalingen;
 • Wij delen uw persoonsgegevens met overheidsdiensten in de context van wettelijke verplichtingen
 • Wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele raadgevers voor zover noodzakelijk voor hun bijstand (b.v. boekhouders en advocaten)
 • Wij kunnen eventueel een beroep doen op een aantal technische verwerkers, zoals b.v. hosting van website, bestanden en dossiers, mits de implementatie van de nodige verwerkingsovereenkomsten

Beveiliging van de verwerkingen

We hebben een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. waar relevant, uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie.
 • Het recht op gegevenswissing (het recht om vergeten te worden);
 • Het recht op beperking van verwerking
 • Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken, indien de verwerking is gebaseerd op toestemming;
 • Het recht op dataportabiliteit
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit;

De uitoefening van deze rechten is onderworpen aan bepaalde voorwaarden en beperkingen. Indien u hierover vragen heeft, neemt u bij voorkeur contact op met Onze functionaris voor gegevensbescherming op onderstaand e-mailadres.

Hoewel u rechtstreeks bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klachten kan indienen, moedigen Wij u aan om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming teneinde een snelle minnelijke oplossing te vinden voor uw klacht. U vindt de contactgegevens hieronder.

Hoe kan u ons contacteren?

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Allsoft BVBA
Korte Maalstraat 10
2980 Zoersel
T. +32 3 312 48 07 (NL)
T. +32 496 10 15 86 (FR)
@NL klantendienst@allsoft.be
@FR info_fr@allsoft.be

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft, kan u zich bij voorkeur richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op dpo@allsoft.be.

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen.

Taalversies

Deze verklaring is eveneens in het Frans beschikbaar via deze link: Privacy disclaimer FR